Månadsarkiv augusti 2020

Green Valleys skapar värdecirklar i lantbruket

Omställningen till ett mer fossiloberoende jordbruk pågår. Incitament och styrmedel som främjar förändring sker i varierande grad i värdekedjan. Och det drivs med skiftande intensitet inom regioner, länder och internationella samarbeten. I Sverige publicerades 2017 ett betänkande från svenska statens offentliga utredningar med rubriken “Från värdekedja till värdecykel” där man visserligen inte lägger fokus på primärproduktion, men man blickar där bakåt och konstaterar:  “…industrisamhällets framväxt…har präglats av en linjär ekonomi som förenklat bygger på att utvinna naturresurser, producera, konsumera och sedan bli kvitt avfallet”. I betänkandet konstateras att: “Det saknas tydligt uttalade ambitioner och mål och ett strategiskt sammanhang, vilket
Läs mer...