Energigården satsar på nätverkande med kommuners miljöinspektörer

I början av juni 2017 samlades ett femtontal kommunala miljöinspektörer från hela Skaraborg – ett nätverk för samverkan i miljöfrågor. Samverkan över kommungränserna är ett bra sätt att bli effektiv i informations- och erfarenhetsutbyte. Ronnie Hollsten, verksamhetsledare för Energigården, passade på tillfället att tala om arbetet med att stötta lantbruksföretag att satsa på fossilfria alternativ i verksamheten. En allmän information gavs om Energigården och arbetet inom Agrovästs sju Forsknings- och Innovationsprogram där det nu görs en satsning på att låta alla ta del av Energigårdens kompetens inom energiområdet.

”Det är en viktig del i att skapa ett långsiktigt hållbart lantbruk, detta att ständigt se över vilken miljö- och klimatpåverkan den egna verksamheten faktiskt har”, förklarar Ronnie. ”Det innefattar till exempel lantbrukets produktion av förnybarenergi, användningar av fossila insatsvaror och utsläpp av växthusgaser”.

Utveckla former som leder till handling
Energigården har konstaterat att det finns svårigheter att nå en omställning hos lantbruket. Energigården satsar nu på utökad samverkan med forskare och rådgivare för att identifiera vad som är flaskhalsarna för en förändring. Områden som ska undersökas är ekonomi, juridik, teknik och hur lantbrukarna tar till sig nya innovationer. Energigården arbetar med konkret handledning och kontaktytor för lantbrukare som har frågor inom området.

Till exempel anordnades i början av året workshop i ämnet solel för att informera om de olika alternativ som finns, vad man bör tänka på vid en upphandling av solelssystem. ”Med den här typen av konkreta insatser bidrar vi med nytta till den enskilde företagaren och långsiktigt vill vi såklart se en förändring mot en mer biobaserad samhällsekonomi”, säger Ronnie. Energigårdens övergripande mål för lantbruket i Västra Götaland 2030 anknyter till klimatstrategin för Västra Götaland som säger ”Energieffektiva lantbruksföretagare i Västra Götaland, som tar tillvara sina företags möjliga energiresurser, vilket medverkar till en hållbar produktion, nya affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft, samt bidrar till nya arbetstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan”.

Ulrika Åkesson, Agroväst

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.