InfoFusion Fusarium – viktig mjukvara tas fram av Agroväst

I oktober 2017 fick Agroväst beslut om stöd för att utveckla en ny produkt för att på gårdsnivå kunna göra bra riskbedömningar gällande Fusariumangrepp. Det finns en stor ekonomisk vinning i att i tidigt skede förutse svampangreppen som kan leda till höga DON-halter. Dessa halter varierar mycket mellan olika år och mellan olika regioner och även mellan enskilda gårdar inom en region. Idag saknas användaranpassat beslutstöd där man på ett systematiskt sätt värderar de olika riskfaktorerna.

Ny teknik som stärker den biologiska mångfalden

Det är vanligt att man bekämpar Fusarium med fungicider, främst Proline EC 250 som man rekommenderas att använda i samband med blomningen. Bekämpningen är dyr, ca. 500:-/hektar, och ger en miljöbelastning. I många fall är bekämpningen onödig eftersom man inte har ett tillräckligt stabilt underlag för att bedöma när en bekämpning är nödvändig. Genom det nya innovationsstödet inom landsbygdsprogrammets EIP-agri har en innovationsgrupp kunnat samlas kring frågan. I projektet ingår förutom Agroväst även Högskolan i Skövde, Sveriges Lantbruksuniversitet, Hushållningssällskapet Skaraborg, Dataväxt och Lantmännen. Landsbygdsnätverkets satsning i innovativa lösningar har som grund de gemensamma utmaningar i form av världens starkt ökade behov av livsmedel, foder, fiber, biomassa och biobaserade material. Samtidigt brottas vi med allvarliga miljöproblem inklusive alltför höga växthusgasutsläpp. Det är bakgrunden till den satsning på EU-nivå som heter EIP-Agri där EIP står för Europeiska innovationspartnerskapet.

InfoFusion Fusarium och har som syfte att stärka den biologiska mångfalden genom att undvika onödig bekämpning samt att lantbrukarnas ekonomi stärks genom att produktionen av spannmål effektiviseras. En styrka i projektet är angreppssättet att låta användargrupper vara delaktiga i utformningen av produkten och dess prestanda.

En webbapplikation anpassad till flera målgrupper

Projektet drivs av Agroväst med Thomas Börjesson som projektledare. Tillsammans med projektpartners ska en webbapplikation utvecklas som hanterar omvärldsdata på gårdsnivå för riskbedömningar. Innovationen planeras kunna hantera både omvärldsdata såsom väder och gårds- och fältspecifika data som förfrukt, sort, jordarter, satellitdata, historiska DON-data mm. Målsättningen är att produkten ska kunna användas både av rådgivare och lantbrukare och som ett komplement till ordinarie rådgivning, där t.ex. fältobservationer skall kunna kombineras med andra data. Den utvecklade mjukvaran kommer utgöra plattform för framtida liknande produkter inom växtskyddsområdet.

Vill du veta mer om InfoFusion Fusarium, läs under EU-projekt.

                      

 

Ulrika Åkesson, Agroväst

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.