Så skapar vi ett svenskt lantbruk i framkant

Den 13 november lyfts viktiga framtidsfrågor för svenskt lantbruk i DN Debatt. Bakom artikeln står Agroväst tillsammans med en mängd andra aktörer inom lantbruks-Sverige.

”Vi vill med artikeln visa att vi vill göra en kraftsamling för att minska gapet mellan teknikutveckling och tillämpningen inom lantbruket. Vi vill bidra till att västsvenskt lantbruk fortsatt ligger i framkant när det gäller implementering av tekniska lösningar som ökar konkurrens- och attraktionskraft för svensk livsmedels- och energiproduktion. Vi ser ett värde i att digitaliseringsinitiativ kopplat till lantbruk samordnas. Med en gemensam digital innovationshubb ökar vi bredden av starka nätverk inom både teknikutveckling och näringsliv”.
Mats Emilson, VD Agroväst

Länk till DN Debatt 2020-11-13:

https://www.dn.se/debatt/europas-matproduktion-kan-sakras-med-ny-teknik/

Svenskt lantbruk lyfts ofta som ett föredöme i andra länder när det kommer till teknisk nivå och djuromsorg. En studie från OECD visar samtidigt att Sveriges lantbruksnäring tappar konkurrenskraft (OECD Food and Agricultural Reviews: Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Sweden, 2018). Innovationstakten är ändå hög i landet, även vad gäller ny teknik riktad till gröna näringar. Genom att minska detta gap skapas förutsättningar för ett lantbruk i framkant.

OM SMART AGTECH SWEDEN EDIH

EU avser att under de kommande åren göra en stor satsning på att stödja den digitala omvandlingen i Europa. En del i detta är att etablera så kallade European Digital Innovation Hubs (EDIH) runt om i Europa. För att ta vara på denna möjlighet har Agroväst tillsammans med ett flertal samarbetspartners i Sverige samlats kring ett gemensamt initiativ för att forma en EDIH för svenskt lantbruk.

Den 23 oktober kom det glädjande beskedet från Vinnova att de ställer sig bakom vårt initiativ. Det innebär att vi kommer att få möjlighet att i konkurrens med initiativ från övriga Europa söka medel från EU-kommissionen för att forma en digital innovationshubb. En hubb som ska underlätta införandet av digitala tjänster och teknik hos såväl lantbruksföretag, såsom företag som levererar produkter och tjänster till det svenska lantbruket.

Hubben, men namnet Smart Agtech Sweden EDIH,  ska knyta samman innovationsmiljöer såsom Agtech 2030, Gigacow, SmartAgri, Testbädd för digitaliserat jordbruk, Photonic Sweden och Krinova – koordinerade av aktörer som Agroväst, RISE, Linköpings universitet, Innovation Skåne och SLU, och verka genom regionala noder. Bland annat genom Agroväst och SmartAgri som tillsammans med SLU, RISE och Science Park Skövde är tänkta att utgöra noden i Västsverige.

OM SMARTAGRI

SmartAgri verkar som en innovationsplattform och mötesplats som för samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk/biologi, och ger konkret och handfast stöd till  små och medelstora teknikföretag som vill utveckla och testa nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion. SmartAgri söker samarbeten såväl regionalt, nationellt och internationellt. och tillsammans med olika partners skapar vi värdefulla projekt för branschen. Samverkansinitiativet Smart Agtech Sweden EDIH är ett exempel på arbete. SmartAgri drivs av Agroväst Livsmedel tillsammans med Science Park Skövde och RISE.

Vill du veta mer om SmartAgri eller Smart Agtech Sweden EDIH, kontakta:

Jens Juul, projektledare 0761 – 078172
Kristina Anderback, projektutveckling och finansiering 0705–166116

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.