Smart resursanvändning i lantbruket

Nyligen beviljades medel för ny centrumbildning för att identifiera och utveckla djurens roll för utökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem. Agroväst har en roll i bildandet av den västsvenska noden inom SustAinimal med finansiering från Formas. Dessutom finns förhoppningar om bildandet av svenska hubben för digital teknik inom lantbruk, Smart Agtech Sweden EDIH,  som ska knyta samman innovationsmiljöer som Agtech 2030, Gigacow, SmartAgri, Testbädd för digitaliserat jordbruk, Photonic Sweden och Krinova. Agroväst långa erfarenhet av ett aktivt deltagande i innovationsprojekt med det praktiska lantbrukets perspektiv i fokus bidrar till ökad hållbarhet och lönsamhet för de gröna näringarna i Västra Götaland. Vi är väl medvetna om utmaningar som behöver lyftas fram i samverkan. Nätverk och fysiska mötesplatser är viktiga kanaler för att lantbruket ska hitta goda samarbeten och kunskap som på ett smartare sätt utnyttjar resurser ur ett ekonomiskt, socialt och miljö-/klimatperspektiv.

Etiken kring data är en allt oftare nämnd bromskloss för mycket av de nya resurseffektiviserande digitala innovationerna. Det finns många mycket intressanta och smarta lösningar som kommer kunna bidra till ökad flexibilitet och lönsamhet från jord till bord och åter till jord. Många goda initiativ och stödsystem tar till vara och stöttar företag från idé till prototyp. Parallellt uppvaktas politiker i dialog och debatt för att öppna vägen för en mer heltäckande digital infrastruktur.

I DN debatt 13 november “Europas matproduktion kan säkras med ny teknik” hävdar författarna att AI och “big data” är viktiga verktyg för att skapa förutsättningar för den svenska matproduktionen. Produktchef Elin Nordmark, Siemens, säger i poddcasten Framtidens industri 20 maj 2020 att livsmedelsindustrin behöver bli smartare i användandet av resurser, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Idag, menar hon, lägger livsmedelsproducerande företag alltför mycket fokus på sitt varumärke och allt för lite på resurseffektivisering i produktion.

Agroväst stöd för innovatörer

17 november uppvaktade Jordbruksverket Näringsdepartementet med rapportunderlag som visar exempel där digitalisering kan skapa större flexibilitet och lönsamhet inom livsmedelsproduktion. Ett av dessa exempel är rapporten “Digitaliserad teknik för att främja betesdrift”. Digitaliserad tillsyn kan ge en bättre djurvälfärd på individnivå. Det är stora fördelar för alla i värdekedjan om man använder elektroniska öronmärken, vilket också särskilt lyftes fram till Näringsdepartementet. Finns detta på plats kan digital teknik för olika tillämpningar från bonden via industrin och slutligen till konsumenten skapa nyttor som både ökar effektivitet och konkretiserar mervärden genom möjlighet till spårbarhet. Digital teknik för spårbarhet på gårdsnivå utvecklas även inom spannmål. Smart Agri Hubs är ett utvecklingsprojekt där man i Finland och Sverige bland annat testar införande av en spårbarhetskedja ner till gård med insamling av både produktkvalitetsdata och klimatpåverkande insatser som t ex energiåtgång vid tröskning och torkning. Agroväst är ett etablerat och uppskattat stöd för aktörer inom lantbruksinnovation och forskning kring ny digital teknik. Nyligen listade ATL de tio största lantbruksinnovationerna i september 2020 och bland dessa fanns några av de projekt som initierats och drivits av Agroväst tillsammans med hög kompetens både från näringen och forskningsinstitut.

Riktad kommunikation och rådgivning

När väl hygienfaktorer som tillgängliggör stora mängder data i värdekedjan är på plats så handlar mycket om kommunikation och rådgivning. Inom EIP-Agri innovationsstöd har många digitala tjänster, metoder och produkter konkretiserats, testats och validerats. Agroväst har bland annat genom innovationsplattformen SmartAgri gett viktigt stöd till bildandet av innovationsgrupper för digitala lösningar för t ex högre och jämnare köttkvalitet, arbetsmiljö i stallar och ogräshantering i spannmålsodling. De projekt som kontinuerligt omvärderat sin marknadsanalys och haft en löpande kontakt med en tänkt målgrupp verkar komma längst inom ramarna för innovationsstödet. Att se nyttan av riktad kommunikation till en väl definierad målgrupp när det handlar om, som i många fall, komplex teknik är en viktig pusselbit. Därtill samverka med marknadsaktörer och rådgivningsaktörer för att synliggöra lösningen i rätt sammanhang. Här behövs mötesplatser där utrymme ges för erfarenhetsutbyte samt dialog med innovatörer och forskare.

Agroväst uppdrag är bland annat att aktivt förmedla kunskap baserad på forskning, ny teknik och framgångsrika metoder som möter aktuella behov och utmaningar inom de gröna näringarna. Agroväst har genom Gröna Möten lång erfarenhet av att bygga lokala, engagerade nätverk med moderna möten som riktar sig speciellt till företagare inom de gröna näringarna.

Kontakt gärna oss för att testa din innovationsidé och ge tips om aktuella teman att lyfta i kommande kunskapsspridande aktiviteter. Vi som arbetar på Agroväst hittar du här >>>

Ulrika Åkesson
Agroväst
Livsmedel

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.