Svensk-dansk satsning på fleråriga grödor som råvara till bioraffinaderi och högvärdigt proteinfoder

10-11 januari samlades forskarkompetens från Skara, Göteborg, Tranemo och Aarhus inom energi- och vallfoderområdet för att starta projektarbetet med att etablera en ny utvecklingsplattform inom grön bioraffinering. Olika kretsloppssystem som effektivt tillvaratar gräsmarkers potential som råvara till både energi- och foderproduktion kommer kunna testas, demonstreras och utvärderas. Utgångspunkten är att finna mer klimatsmarta vägar genom att använda fleråriga grödor istället för ettåriga.

”Projektet som totalt fått medel motsvarande
fem miljoner euro har en styrka i den forskarkompetens som finns inom både
energi- och vallfoderområdet hos Aarhus Universitet, Chalmers Tekniska
högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet Sjuhärad.
Att vi dessutom kan koppla detta till den pedagogiska verksamheten på
Naturbruksskolan Sötåsen skapar förutsättningar för att kunskapen
vidareförmedlas på ett långsiktigt och effektivt sätt”, förklarar Ulrika
Åkesson från Agroväst i Skara, projektledare Green VALLeys.

Ny testplattform för utveckling av klimatsmart energi- och foderproduktion

Målet är att under tre år testa och utveckla olika cirkulära systemen som förutom bioenergi även ger ett hållbart och högvärdigt proteinfoder som i sin tur kan produceras regionalt och minska vårt beroende av importerad soja. En större anläggning vid Aarhus Universitets forskningscentrum AU Foulum och en mindre gårdsbaserad anläggning vid Naturbruksskolan Sötåsen utanför Töreboda kommer utgöra den nya utvecklingsplattformen. Det treåriga projektet möjliggörs i Sverige genom stöd från EU Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalands regionutvecklingsnämnd.

Mats Emilson, Agroväst

”Detta ligger helt i linje med andra viktiga initiativ som görs i vårt område, till exempel kraftsamlingen som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götalands län: Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. I Danmark satsar Miljø- og Fødevare-ministeriet sedan ett par år på utvecklingen av grön bioraffinering. Genom gränsregional samverkan kan vi lyfta blicken tillsammans för att nå uppsatta mål både inom energi- och livsmedelsförsörjning. Green VALLeys är ett utmärkt exempel på detta”, säger Agroväst VD, Mats Emilson.

Green VALLeys projektleds av Agroväst i Skara. Övriga partners är:
Aarhus Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Chalmers Tekniska Högskola,
Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning, Hushållningssällskapet
Sjuhärad och Skive kommun.

Kontakt för mer information: Ulrika Åkesson, Agroväst
Livsmedel 0703-10 56 30

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.