Agroväst startar Gröna Möten Sjuhärad

Under två år har Gröna Möten drivits som ett projekt för att skapa en oberoende mötesplats för de gröna näringarna. Hittills har fokus varit Skaraborg, men den långsiktiga målsättningen är att kunna verka i hela Västra Götaland. 52 evenemang har under 2016-2017 genomförts med drygt 1300 deltagare totalt. Det har från flera håll kommit in önskemål om att erbjuda Gröna Mötens evenemang i hela Västra Götalandsområdet, framför allt ifrån företagarledet. En oberoende mötesplats där man fysiskt kan träffas för diskussion och erfarenhetsutbyte är viktigt för att stärka den gröna näringen lokalt. Det är utifrån det perspektivet nya kontakter knutits för att hitta möjliga vägar att nå lantbruksnäringen lokalt i Sjuhärad.

Samverkan kvalitetssäkrar Gröna Möten

“Det personliga mötet är viktigt, att få möjlighet att föra en dialog i aktuella frågor som direkt påverkar företagarnas lönsamhet och tillväxt. Vi har ju också ett viktigt uppdrag i att belysa hur vi kan nå detta på ett långsiktigt och hållbart sätt. Under de två år som Gröna Möten bedrivit verksamhet i Skaraborg har vi sett flera exempel på hur våra evenemang lyft enskilda företag till nästa steg genom ny kunskap, nya kontakter och goda förebilder”, säger projektledare Ulrika Åkesson, Agroväst.

               

Föredragshållare från ett par av Gröna Mötens evenemang i Skaraborg. Till vänster(överst): Lotta Fabricius Kristiansen Pollinera Sverige, Elisabeth Thisner Hushållningssällskapet, Thorsten Rahbek Pedersen Jordbruksverket. Till höger (underst) Ingemar Gruveaus Yara, Hans Alvemar SOYL, Marcus Pedersen Bayer.

Idag drivs Gröna Möten Skaraborg i samverkan med flera viktiga samverkansaktörer. Det finns en stor kunskapsbank inom SLU-campusområdet i Skara och grundidén är att i en gemensam form sprida kunskap genom olika evenemang, t ex seminarier, studieresor, workshops. Innehållet och formen anpassas för att matcha aktuella utmaningar och behov som behöver lyftas fram och diskuteras. Detta så att forskning och innovation fortsätter ske inom områden som ger effekt och nytta för befintliga företag och som också ökar entreprenörskap och nysatsningar inom de gröna näringarna. Gröna Möten förmedlar inte bara kunskap utan får också tillbaka viktiga erfarenheter som vidare kan spridas över regiongränserna. Detta möjliggörs nu konkret i och med att Leader Sjuhärad går in som finansiär via Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Lokal förankring en viktig förutsättning

“Viktiga kontakter i Sjuhärad togs redan förra sommaren och intresse fanns att skapa ett liknande upplägg som Gröna Möten Skaraborg. I Sjuhärad finns lantbruksverksamhet som liknar den i Skaraborg, men det finns också viktiga skillnader att ta fasta på. Verksamheten i Sjuhärad kommer att anpassas efter de behov som lyfts fram just i detta området”, berättar Ulrika vidare. “Vi kommer att ha en lokal samordnare på plats i Sjuhärad för att säkerställa den lokala förankringen i bygden”.

Projektet ska drivas under tre år och basen i verksamheten är Gröna Mötens evenemang. Fokus kommer också vara kommunikation om evenemang och samverkansinitiativ genom publicering av reportage på webbsida, facebooksida och information till samverkansaktörers spridningskanaler samt även till externa media. Gröna Möten Sjuhärad kommer drivas av Agroväst och projektledare för både Gröna Möten Skaraborg och Sjuhärad är Ulrika Åkesson.

Premiärevenemanget i Sjuhärad hålls på temat svensk mjölk på Rådde Gård 22 maj. Arlas Peter Kofoed och Anders Christenson från European Dairy Farmers talar under rubriken “Hur kan vi öka investeringsvilja och tillväxt inom svensk mjölkproduktion?” Vi möter även den lokala mjölkproducenten Kristoffer Kullingsjö från Vårgårda.
Läs mer om detta på Gröna Möten

Har du idéer på teman som Gröna Möten borde ta upp? Kontakta oss via gronamoten.se

Gröna Möten Skaraborg finansieras av:

      

Gröna Möten Sjuhärad finansieras av:

                  

 

Ulrika Åkesson, Agroväst

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.