Vägen mot fossiloberoende i lantbruket

Ofta läser vi om lantbruket som nyckelaktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Få är de näringsgrenar som kan bidra med goda miljövärden som biologisk mångfald och kolinlagring samtidigt som det produceras råvaror för livsmedels- och energiproduktion. Ytterligare steg för att öka de gröna näringarnas klimatnytta konkretiseras just nu på olika sätt. Branschorganisationen LRF har satt upp målet att fossila bränslen ska fasas ut ur lantbrukets värdekedjor till år 2035. Ännu skarpare formuleras målen i det initiativ som gjorts inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige där lantbruket redan 2030 ska ha nått fossilfria lösningar inom drivmedel, värme och torkning. Vi frågar oss om hur nedbrytbara och möjliga är målen för den enskilde företagaren?

Energikonvertering genom Klimatklivet

Inom klimatklivet kan du som lantbruksföretagare söka stöd för att investera i ny teknik som fasar ut fossil energi. Stödet är ett investeringsstöd som administreras av Naturvårdsverket och riktas till lokala och regionala åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, där jordbruket nu senast prioriterades. Redan 2017 kunde Länsstyrelsen Västra Götaland bland annat genom inspiration och kunskapsbärande föredrag tillsammans med Gröna Möten visa på möjligheten att söka medel genom Klimatklivet. “Efter evenemanget Smarta torkningslösningar 17 oktober 2017 kunde vi se en märkbar ökning av antalet inskickade ansökningar. Flera av dem beviljades”, säger ansvarig handläggare vid Miljöskyddsavdelningen, Helena Sandmer.

Omställning gynnar lokala företagare

Ytterligare en informationsträff med samma tema, hur du investerar i fossiloberoende torkningslösning för spannmål hölls i oktober 2019. Genom att praktiska lösningar presenteras i kombination med expertis på plats som kan förklara hur du söker klimatinvesteringsstöd kan vi i efterhand se att upplägget lett till lokala affärer. För Väner Tekno i Lidköping har det inneburit ökad försäljning. David Andrae, VD, säger: “För oss som liten aktör har upplägget genom Gröna Möten bidragit till mer intima möten än deltagande på en stor mässa. Vi har genom kontakter som knutits vid dessa tillfällen kunnat göra affärer”.

Helena Sandmer konstaterar att även efter träffen 2019 märks ett ökat intresse från lantbruksföretag att söka medel för energikonvertering. Nu väntar vi på att Klimatklivet öppnas upp igen för nya ansökningar. Dialog om ny informationsträff diskuteras redan mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och Gröna Möten. Har du en bra idé om hur Gröna Möten kan bidra till kunskap om klimatnytta genom goda investeringar inom de gröna näringarna? Hör av dig till oss på Gröna Möten!

 

Madeleine Vendel, Agroväst, madeleine.vendel@dev.agrovast.se
Gröna Möten Skaraborg

Caroline Dahrén, Agroväst, caroline.dahren@dev.agrovast.se
Gröna Möten Sjuhärad

Ulrika Åkesson, Agroväst, ulrika.akesson@dev.agrovast.se
Gröna Möten Halland och övriga Västra Götaland

Om Gröna Möten

Gröna Möten har till uppdrag att sprida kunskap baserat på aktuell forskning och ny teknik. Detta i dialog mellan forskare, företagare och intressenter inom de gröna näringarna. Gröna Möten samverkar med en rad aktörer inom de gröna näringarna och lägger stort fokus vid de lokala möjligheterna och aktuella behoven hos yrkesverksamma företagare.
Gröna Möten drivs av Agroväst Livsmedel i Skara. Gröna Möten Skaraborg finansieras av Sparbanken Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund. Gröna Möten Sjuhärad finansieras genom Leader Sjuhärad med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Just nu genomförs en förstudie i Halland där vi bygger för framtida samverkan i att sprida viktig kunskap för ett hållbart lantbruk och förädling. Förstudien finansieras av Region Halland och LRF.

 

 

 

Nyhetskategorier

Nyhetsarkiv

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.